Спецификација предмета
Назив предмета Енергетски трансформатори
Акроним ОГ3ЕТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) др Зоран Лазаревић, др Зоран Радаковић
Наставник/сарадник
(за вежбе)
Младен Терзић
Наставник/сарадник
(за ДОН)
Младен Терзић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов Препоручује се пројекат “Пројекат трансформатора”. Обезбеђене редовне консултације (ЕСПБ = 2)
Циљ предмета Стицање основних знања о конструкцији и начину функционисања енергетских трансформатора, њиховој примени и понашању у нормалним
и ванредним режимима рада у ЕЕС, врстама према намени и праћење у погону
Исход предмета Овладавање техникама у избору енергетских трансформатора према карактеристикама постројења; способност анализе и предикције понашања трансформатора у различитим режимима рада; праћење,
испитивање и одржавање трансформатора.
Садржај предмета
Садржај
теоријске наставе
Принцип рада, конструкција, главне једначине. Рад у празном ходу и под оптерећењем. Еквивалентне шеме, огледи ПХ и КС. Губици и степен искоришћења снаге. Промена напона. Топлотни проблеми. Прикључење на мрежу, ударни кратак спој, механичке силе, пренапони. Трофазне спреге. Паралелaн рад. Несиметрични режими, Специјални трансформатори. Пригушнице. Контрола, превентива, одржавање, заштита.
Садржај
практичне наставе

Лабораторијско испитивање трансформатора у празном ходу и кратком споју. Одређивање губитака снаге, параметара еквивалентног кола и преносног односа. Једнодневна посета фабрици трансформатора “Минел-трансформатори”

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 0.5
Методе
извођења наставе
Предавања, аудиторне рачунске вежбе, лабораторијски рад, посета фабрици трансформатора
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 30
Практична настава 10 Усмени испит 20
Пројекти 0  
Колоквијуми 30  
Семинари 0