Циљеви и значај предмета:

На скоро сваком месту где људи раде и живе може се наћи бар један енергетски трансформатор. Трансформатори су задужени за економично и поуздано снабдевање електричном енергијом за разне потребе. Сваки инжењер електротехнике ће се у свом раду сусретати са трансформаторима било као корисник, наручилац или пројектант. Током овог курса студенти ће имати прилике да се упознају са конструкцијом и основним принципима рада ових енергетских уређаја како са корисничког тако и са пројектантског аспектa.

 

Организација предмета и правила у вези са полагањем испита:

У оквиру курса се држе две лабораторијске вежбе. Присуство на лабораторијским вежбама, предавање попуњеног извештаја и усмена одбрана лабораторијских вежби је услов за стицање права на полагање испита у текућој школској години.

У току семестра се организује колоквијум који обухвата прву половину курса. Колоквијум су положили студенти који освоје више од 50 бодова. Студенти који су положили колоквијум имају могућност да у јануарском или фебруарском испитном року бирају да ли испит желе да полажу:

  1. парцијално (други колоквијум – део градива који није обухваћен првим колоквијумом), при чему бодови освојени на првом колоквијуму учествују са 50% у укупном броју бодова;
  2. интегрално (обухваћено целокупно градиво).

Парцијални испит (други колоквијум) и интегрални испит се полажу у истом термину, у оквиру испитног рока, при чему полагање другог колоквијума траје 120 минута, а полагање интегралног испита 180 минута. За више детаља о форми испита и колоквијума, погледати примере старих испитних рокова и колоквијума на страници Испитни рокови.

НАПОМЕНА: Уколико се испит полаже парцијално, неопходно је освојити више од 50 поена и на другом колоквијуму. Нпр, уколико је на првом колоквијуму освојено 120 бодова, а при полагању другог колоквијума, тј. парцијалног испита, 49 бодова, испит није положен, без обзира на то што је у збиру освојено више од 50 бодова. Поред тога, да би се положио испит, неопходно је на сваком од колоквијума (уколико се испит полаже парцијално) остварити најмање 25% од могућег броја бодова на теоријским питањима, а на интегралном испиту (уколико се испит полаже интегрално) остварити најмање 30% од могућег броја бодова на теоријским питањима.

Студенти који нису положили колоквијум испит могу полагати само интегрално. После фебруарског испитног рока, испит се може полагати једино интегрално. Максималан број бодова који се може освојити у јануарском испитном року износи 120, у фебруарском 110, а у наредним роковима 100 бодова. Оцена се формира на следећи начин:

Број бодова Оцена
>95 (januar i februar) 10
>90 (ostali rokovi)
(80, 90] 9
(70, 80] 8
(60, 70] 7
(50, 60] 6
≤ 50 5